1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku.

Szkoła nr 3 uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do wprowadzenia młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu, rozrywki i odpoczynku. Szkoła nr 3 podejmuje starania o zapewnienie oferty edukacyjnej zawierającej m.in. treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, za wprowadzanie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie.

Nauczyciele szkoły w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego, jak i tradycji.

Szkoła nr 3 dba o wysoką warsztatową jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli z tego punktu widzenia. Dąży do rozwoju metodyki i dydaktyki, popiera eksperymenty treściowe i formalne.

Stara się współtworzyć standardy jakości stanowiące kryterium oceny polskich szkół. W ocenie pracy pedagogicznej równą wagę przywiązuje do poprawności treściowej i metodycznej, jak i do akceptacji przez uczniów oraz stopnia realizacji przez nią zadań szkoły publicznej.

Szkoła Podstawowa nr 3 stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, techniki społeczne i środki multimedialne, dba o najwyższy poziom techniczny swojej działalności.

1.1. Szkoła a uczniowie i rodzice.

Szkoła służy społeczeństwu i przede wszystkim przed nim ponosi odpowiedzialność za swoją działalność. Kieruje się szacunkiem do ucznia i odpowiedzialnością za realizowane programy. Jego programy harmonijnie łączą realizację zadań szkoły publicznej z zaspokajaniem zróżnicowanych potrzeb dzieci, jak i poszczególnych grup uczniów mają one prawo odnaleźć w programie szkoły odzwierciedlenie swoich przekonań i dążeń. Program powinien pomóc młodemu człowiekowi w zrozumieniu otaczającej go rzeczywistości i w znalezieniu w niej swojego miejsca.

Szkoła nr 3 szanuje pluralizm światopoglądowy oraz szanuje uczucia religijne uczniów, kształtuje ucznia tolerancyjnego, wrażliwego i dbającego o wartości moralne.

Ponieważ szkoła jest placówką publiczną, dba o to, by wszystkie jej zajęcia zyskiwały wysoką ocenę społeczną. Stara się o to przez podnoszenie atrakcyjności swojej oferty edukacyjnej, zaspokajającej potrzeby różnych grup uczniów. Koordynuje program poszczególnych zajęć pozwalający adresować różne treści i elementy oferty edukacyjnej do różnych grup uczniów w tym samym czasie ze szczególnym uwzględnieniem form pracy organizowanych po zajęciach obowiązkowych.

Szkoła nr 3 łączy suwerenność nauczycieli w doborze treści i metod nauczania z wrażliwością na opinię różnych grup społeczności szkolnej na temat jego działalności oraz na krytykę. Bada i analizuje potrzeby uczniów oraz publikuje wyniki tych badań, tworzy mechanizmy dialogu z rodzicami i współpracuje z reprezentacjami rodziców i uczniów. W planowaniu pracy szkoły uwzględnia opinie rodziców i uczniów oraz oczekiwania, jednocześnie realizując pełny zakres zadań wynikających z szeroko pojętego interesu publicznego.

1.2. Szkoła a demokracja.

Zadaniem szkoły jest nie tylko dostarczać wiedzę i kształcić umiejętności w zakresie tradycyjnych dyscyplin naukowych, ale w istotnym stopniu dostarczać informację i pomagać w dokonywaniu bezstronnej analizy wydarzeń i procesów zachodzących w całym kraju i w świecie w sposób przygotowujący uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji praw obywatela.

Szkoła wspiera poznawanie mechanizmów i instytucji systemu demokratycznego oraz gospodarki kraju, wprowadza uczniów w istotę procesów zachodzących w życiu kraju i na scenie międzynarodowej.

1.3. Szkoła a kultura.

Szkoła nr 3 zmierza do wzmocnienia poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, ochrony języka polskiego, wyrażania w różnorodnych formach polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Pełni rolę kulturotwórczą kształtując wrażliwość estetyczną, umożliwiając uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej. Jednocześnie szkoła wspomaga uczniów w poznawaniu kultury europejskiej i światowej.

1.4. Szkoła a techniczne wspomaganie edukacji.

Szkoła nr 3 ułatwia uczniom i nauczycielom korzystanie z dorobku nauki i techniki podczas wszystkich zajęć organizowanych w szkole. W szczególności gromadzi i udostępnia księgozbiór, kształci umiejętność korzystania z multimedialnych środków przekazu informacji, udostępniając wideotekę oraz zapewniając dostęp do światowych sieci komputerowych. Środki techniczne mają na celu uzupełnianie i ilustrowanie programu nauczania. Nauczycielom szkoła ułatwia dostęp do potrzebnych pomocy dydaktycznych i stały rozwój warsztatu pracy.

1.5. Finanse Szkoły Podstawowej Nr 3.

Zakres działalności szkoły jest określony dostępnością środków finansowych. Jako placówka publiczna szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie wyznaczonym budżetem Gminy Rzeszów. Ponadto szkoła wspólnie z rodzicami uczniów podejmuje działania w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych na organizację zajęć dla młodzieży, poprawę standardu wyposażenia i inne szczególne potrzeby szkoły.

1.6. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3.

Praca nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły jest zawodem wymagającym wysokiego stopnia profesjonalizmu, odpowiedzialności i wszechstronnej świadomości zróżnicowanych potrzeb dzieci i młodzieży. Powinni oni przede wszystkim realizować zadania szkoły publicznej, przestrzegać zasad etyki zawodowej, kierować się wrażliwością na potrzeby dzieci. Sposób wywiązywania się z tych zadań, jakość ich pracy, umiejętności i dorobek są najważniejszymi kryteriami oceny ich pracy. Obsadzanie stanowisk w szkole odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne i zawodowe.

Pracownicy administracji i obsługi powinni dążyć do zapewnienia możliwości najwyższych standardów technicznego wyposażenia szkoły, uczestniczyć w procesie wychowawczym szkoły szczególnie dbając o kształtowanie życzliwej atmosfery i wysokiej kultury życia codziennego szkoły.

Rzeszów, 1 września 1999 roku.


 
2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net