czwartek, sierpnia 21, 2014
   
Rozmiar tekstu

Klasa 3

OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA W KLASIE III

 

Edukacja polonistyczna

Mówienie i słuchanie

 • słucha poleceń, wypowiedzi nauczyciela i innych rozmówców,
 • słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i rówieśników, nagrań utworów poetyckich, audycji radiowych, wypowiedzi ludzi,
 • rozumie sens wypowiedzi,
 • potrafi poprawnie, w rozwiniętej, uporządkowanej formie wypowiadać się na temat przeżyć i własnych doświadczeń,
 • opowiada o zdarzeniach i zaobserwowanych zjawiskach,
 • opowiada treść wysłuchanych i przeczytanych utworów,
 • kulturalnie prowadzi rozmowę
 • poprawnie recytuje utwory poetyckie i fragmenty prozy

Czytanie i opracowywanie tekstów

 • czyta teksty poprawnie i wyraziście,
 • czyta z podziałem na role,
 • umie czytać cicho ze zrozumieniem, potrafi zdać sprawę z treści przeczytanego utworu po jednorazowym przeczytaniu,
 • czyta czasopisma i książki dla dzieci,
 • wyszukuje w tekście fragmenty na określony przez nauczyciela temat,
 • wyodrębnia w utworze czas i miejsce akcji, kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi

Gramatyka

 • rozpoznaje wyrazy oznaczające osoby, rzeczy, rośliny i zwierzęta,
 • rozpoznaje wyrazy oznaczające czynności,
 • rozpoznaje wyrazy określające cechy,
 • porządkuje  wyrazy według  kolejności alfabetycznej

Pisanie

 • płynnie, czytelnie, estetycznie i bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania,
 • umie korzystać ze słownika ortograficznego, dba o poprawność ortograficzną,
 • potrafi napisać tekst w formie opowiadania i opisać przedmiot na podstawie bezpośredniej obserwacji,
 • umie zredagować i zapisać okolicznościowe życzenia i list prywatny,
 • potrafi adresować listy i karty pocztowe,
 • stosuje poznane znaki interpunkcyjne podczas samodzielnego pisania

Ortografia

 • poprawnie pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach,
 • poprawnie stosuje wielką literę: na początku zdań, w pisowni imion i nazwisk, w pisowni poznanych nazw geograficznych, w tytułach i korespondencji,
 • umie napisać wyrazy z „ó” , „rz”, „h”, „ż” wymiennym,
 • umie napisać wyrazy z „ó” , „rz”, „h”, „ż” niewymiennym,
 • umie napisać wyrazy z zakończeniami: -ów, -ówka, -ówna,
 • umie napisać wyrazy z „rz” po spółgłoskach,
 • umie napisać wyrazy z „ą” i „ę”,
 • umie napisać wyrazy, w których występuje zanik dźwięczności,
 • umie napisać z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania w zakresie opracowanego słownictwa

Edukacja matematyczna

Liczby i ich własności

 • potrafi przeczytać i zapisać cyframi i słownie liczby w zakresie 1000,
 • praktycznie rozumie i stosuje system dziesiątkowy,
 • potrafi przeczytać i zapisać liczby w systemie rzymskim od I do XII,
 • wie, na co należy zwrócić uwagę porównując liczby,
 • sprawnie dodaje i odejmuje wybranym sposobem w zakresie 100,
 • rozumie związek między dodawaniem i odejmowaniem,
 • zna tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100,
 • stosuje w obliczeniach poznane własności mnożenia i dzielenia,
 • rozróżnia terminy: o tyle więcej, o tyle mniej i kojarzy je z właściwymi działaniami,

Umiejętności praktyczne

 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne,
 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości,
 • posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr
 • waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia używając tych miar,
 • odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra,
 • odczytuje temperaturę,
 • podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty,
 • wykonuje obliczenia kalendarzowe,
 • odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym,
 • posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe

Geometria

 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty,
 • rysuje odcinki o podanej długości,
 • oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów,
 • rysuje drugą połowę figury symetrycznej,
 • rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu

Edukacja przyrodnicza

 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,
 • opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, parku, na łące, i w zbiornikach wodnych,
 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego,
 • wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski,
 • rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne,
 • wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku,
 • podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku,
 • zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin,
 • nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi,
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

Edukacja społeczna

 • odróżnia dobro od zła,
 • identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami,
 • wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników
 • jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej,
 • zna prawa ucznia i jego obowiązki,
 • zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje,
 • zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne,
 • wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka
 • zna zagrożenia ze strony ludzi, potrafi zawiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu
 • zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112

Edukacja plastyczna

 • wykonuje prace plastyczne na określony temat, posługując się wybranymi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w płaszczyźnie i w przestrzeni,
 • stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne,
 • ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne poprzez rysowanie, malowanie, kształtowanie wytworów płaskich i przestrzennych,
 • rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury,
 • uczestniczy w wystawach, wernisażach,
 • poznaje dziedzictwo kulturalne swojego regionu

Edukacja techniczna

 • wie na czym polega przygotowanie stanowiska pracy,
 • wykonuje czynności zgodnie z podaną instrukcją, pokazem lub samodzielnie je planuje,
 • stara się wykonać prace estetycznie,
 • bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami wykorzystywanymi podczas pracy,
 • porządkuje stanowisko pracy,
 • zna sposób wykonania przedmiotów codziennego użytku,
 • rozpoznaje podstawowe rodzaje maszyn i urządzeń wytwórczych, transportowych i informatycznych

Edukacja muzyczna

 • śpiewa w zespole piosenki ze słuchu,
 • gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne,
 • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy,
 • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,
 • rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika),
 • słucha muzyki i określa jej cechy,
 • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
 • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad

Edukacja fizyczna

 • realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
 • umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa,
 • przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
 • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,
 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie,
 • posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija, i prowadzi ją,
 • bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
 • dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
 • wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,
 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • dba o prawidłową postawę,
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

Zajęcia komputerowe

 • umie obsługiwać komputer,
 • posługuje się myszą i klawiaturą,
 • poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego,
 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach,
 • wyszukuje i korzysta z informacji,
 • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe,
 • dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej,
 • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne,
 • tworzy teksty i rysunki,
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.
logoklasa
 s nabor2014

Aktualna pogoda

Rzeszów
14°C
[Szczegóły]

Kalendarz

sierpnia 2014
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Licznik odwiedzin

Naszą witrynę przegląda teraz 95 gości 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
odwiedzających od listopada 2009 r.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj POLITYKĘ COOKIES.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.